سلماز شیرعلی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1391/01/01
پایه: 1

تخصص: بافت شناسی
علایق: بافت شناسی، جنین شناسی، سلول شناسی، فیزیولوژی

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: