مهدی امانت بهبهانی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه معارف اسلامی
محل تولد: خوزستان - بهبهان
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1390/11/08
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: