مسیح مر
دانشكده مهندسی دریا گروه كشتی سازی
محل تولد: اصفهان - اصفهان
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1391/01/01
پایه: 0

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: