سید صدرالدین قائم مقامی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: اصفهان - اصفهان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1391/01/01
پایه: 1

تخصص: سیستماتیک گیاهی
علایق: سیستماتیک گیاهی و جلبکی، قارچ شناسی

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: