محمد امین كوه بر
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت اقتصاد و بیمه دریائی
محل تولد: اصفهان - شهرضا
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1391/01/01
پایه: 0

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: