امیر میلاد شمس
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت بازرگانی دریا
محل تولد: خوزستان - مسجد سلیمان
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1388/01/01
پایه: 1

تخصص:
علایق: مناطق آزاد تجاری - مناطق ویژه اقتصادی

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: