حسین ذوالقرنین
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: آذربایجان غربی - ارومیه
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1384/01/01
پایه: 13

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: