سعید كیوان شكوه
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: خوزستان - آبادان
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1382/01/01
پایه: 3

تخصص: تكثیر و پرورش آبزیان (ژنتیك و بیوتكنولوژی آبزیان)
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: