احمد سواری
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: خوزستان - دشت آزادگان
مرتبه علمی: استاد
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1361/01/01
پایه: 36

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: