پریتا كوچنین
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: كرمانشاه - كرمانشاه
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1378/01/01
پایه: 24

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: