مدیر سیستم
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1388/01/01
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: