محمد فیاض محمدی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه فیزیك دریا
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: سایر
تاریخ استخدام: 1397/05/01
پایه: 0

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: