رضا شمسی
دانشكده مهندسی دریا گروه كشتی سازی
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1396/11/01
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: