ابوالفضل دلبری
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه فیزیك دریا
محل تولد: خراسان رضوی - سبزوار
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1395/04/01
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: