محمد ذاكری
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: تهران - تهران
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1388/07/01
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار: 0632- 4233626
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: