محمد یوسفی كیا
دانشكده مهندسی دریا گروه سازه های دریایی
محل تولد: خوزستان - شوشتر
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1393/01/01
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: