حسام الدین روانبخش
دانشكده مهندسی دریا گروه كشتی سازی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1389/01/01
پایه: 1

تخصص: مهندسی
علایق:

تلفن محل کار: 4234413
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: