نسرین سخائی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: خوزستان - مسجد سلیمان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1372/01/01
پایه: 13

تخصص: دكتری جانور شناسی
علایق: جانوران بی مهره - پلانكتون - اكولوژی دریا- لیمنولوژی

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: