مسعود صدری نسب
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه فیزیك دریا
محل تولد: لرستان - خرم آباد
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1376/01/01
پایه: 24

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: