Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
جزییات مجله
عنوان به فارسی : مجله سلامت و محیط زیست
عنوان به انگلیسی : مجله سلامت و محیط زیست
موضوع : كشاورزی
درجه : ISC
پریود انتشار : دو فصلنامه
ISSN :
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر : تهران
استان : تهران
کشور : ایران
وب سایت :
توضیحات به فارسی : مجله سلامت و محیط كه توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران منتشر میشد تغییر پیدا كرده است به این عنوان و ناشر
توضیحات به انگلیسی :
مقالات
                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
Version 3.0.0.0