Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
جستجو براساس عنوان مقاله :
مقالات ارائه شده در مجلات
12345678910...Last
عنوان مقالهنام مجلهزبان ارائهنسخه موجود
Responses of immune organs after single-dose exposure to phenanthrene in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus): CYP1A induction and oxidative stressكموسفرانگلیسیالكترونیكی
مطالعه تغییرات آبشش ماهی شانك زردباله (Acanthopagrus latus) در مواجهه كوتاه مدت با سطوح مختلف شوری مجله پژوهش های جانوری فارسیالكترونیكی-كاغذی
مطالعه ساختار بافتی گناد جنس نر ماهی صبور (1822, Hamilton (ilisha Tenualosa طی مهاجرت تولید مثلی مجله پژوهش های ماهی شناسی كاربردی فارسیالكترونیكی-كاغذی
معرفی گونه ای Chondrilla از آبهای ساحلی بوشهر با استفاده از ساختار مورفولوژیكی و ژنتیكی.فصلنامه محیط زیست جانوریفارسیالكترونیكی-كاغذی
اثرات پروبیوآنزیم تغذیه ای بر شاخص های رشد، خون شناسی و پاسخ های ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss)فصلنامه محیط زیست جانوریفارسیالكترونیكی
بررسی تاثیر پربیوآنزیم بر بیان ژن های وابسته به ایمنی و كنترل بیماری دهان قرمز در ماهی قزل آلای رنگین كمانمجله علمی شیلات ایرانفارسیالكترونیكی-كاغذی
The innate immunity changes of the female anadromous hilsa shad, Tenualosa ilisha , during spawning and post spawning season Iranian Journal of Fisheries Sciences انگلیسیالكترونیكی
بهره های تاریخی قصاید ستایشی خاقانیسبك شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)فارسیالكترونیكی
برخی از پارامتر‌های بیواكولوژیك دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگاممجله علوم و فنون دریاییفارسیالكترونیكی-كاغذی
بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لاروی خرچنگ Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae) از مصب رودخانه بهمن شیر (شمال غربی خلیج فارس)مجله علوم و فنون دریاییفارسیالكترونیكی-كاغذی
Monitoring of Heavy Metal Concentration in Sediment and Water from the Arvand River, northwest Persian Gulf advances in bioresearch انگلیسیالكترونیكی
كاربرد منحنی‌های هیپسومتری بی‌بعد در ارزیابی فرسایش و رسوب‌گذاری (مطالعه موردی: حوضه نچی در استان كردستان) آمایش جغرافیایی فضا فارسیالكترونیكی
تجزیه و تحلیل شاخص های تعیین پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده OLI ماهواره لندست (مطالعه موردی: تالاب پریشان) فصلنامه علوم و تكنولوژی محیط زیست فارسیالكترونیكی
برآورد تغییرات پارامترهای زیست محیطی در تنگه هرمز با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای مودیسمجله اقیانوس شناسیفارسیالكترونیكی
گرانولومتری و تجزیه و تحلیل ژئومورفیكی رسوبات بستر رودخانه بهمنشیر و ارتباط آن با ماكروبنتوزهای كفزی تنوع زیستی و منابع طبیعی فارسیالكترونیكی
Spatial and seasonal variations of heavy metal concentration in sediment, Musa estuary (Persian Gulf) Indian Journal of Geo-marine science انگلیسیالكترونیكی-كاغذی
مطالعه ساختار اكولوژیكی جمعیت ستاره دریایی (Aquilonastra burtonii: Asteroidea) در نواحی جزرومدی خلیج چابهار فصلنامه دریا و كشتی فارسیالكترونیكی-كاغذی
ارزیابی میزان غلظت جیوه در آب خور موسی در استان خوزستان مجله پژوهش آب ایران فارسیالكترونیكی-كاغذی
نحوه توزیع جیوه در بافت های مختلف ماهی شانك زرد باله (Acanthopagrus latus) خور موسی، خلیج فارسمجله شیلاتفارسیالكترونیكی-كاغذی
مطالعه عملكرد باكتری هالوتولرانت Micrococcus luteus در حذف زیستی فلز رویمجله محیط زیست طبیعیفارسیالكترونیكی-كاغذی
12345678910...Last
                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
Version 3.0.0.0